ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024 – INFORMACJA O PROGRAMIE, DIAGNOZA POTRZEB

Kategoria: Aktualności Dodane: 22.08.2023

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024- informacja o programie, diagnoza potrzeb.

Wójt Gminy Gilowice informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Udział w Programie jest bezpłatny! 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
5) zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane z innych źródeł.

Wójt Gminy Gilowice informuje, że Gmina Gilowice planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Gilowice, prosi osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania stanowiącego załącznik do informacji osobiście do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach, 34-322 Gilowice, ul. Strażacka 2, w godzinach:

poniedziałek od 700– do1600,
wtorek, środa, czwartek od 700– do1500,
piątek od 700– do 1400.

lub elektronicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.338653556 w dniach i godzinach wskazanych powyżej.

Niniejsze informacje maja posłużyć do opracowania  diagnozy potrzeb oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Linki:

Ogłoszenie o naborze:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ogloszenie-aoon-jst-edycja-2024-1692172855.pdf

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- edycja 2024: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf