Informacja o płatnościach za odpady komunalne na 2024 rok

Kategoria: Aktualności Dodane: 05.01.2023
Informacja - obrazek zastępczy

Urząd Gminy Gilowice informuje, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01 stycznia 2024r. są następujące:

40 zł od mieszkańca miesięcznie – jeżeli oddawane są BIO odpady z nieruchomości

37 zł od mieszkańca miesięcznie – jeżeli BIO odpady są zagospodarowywane we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku

Terminy płatności:

I kwartał do 31.03.2024r.

II kwartał do 30.06.2024r.

III kwartał do 30.09.2024r.

IV kwartał do 31.12.2024r.

Opłata ryczałtowa roczna dla właścicieli nieruchomości letniskowych i rekreacyjnych:

224 zł na rok 2024 – termin płatności do 31.12.2024r.

Opłaty można uiszczać:

– przelewem na indywidualny nr rachunku bankowego przypisany do nieruchomości (taki jak wskazany w zawiadomieniu o zmianie stawki)

– przelewem na nr rachunku bankowego BS Gilowice nr 45 8141 0008 0000 0101 2000 0450

– w kasie Urzędu Gminy Gilowice ul. Krakowska 40 (gotówka, karta),

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, tj.:

– urodzenie dziecka

– zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości

(do 6 m-cy od daty zgonu termin odpisu będzie liczony zgodnie z datą zgonu. Po upływie 6 m-cy od daty zgonu termin odpisu będzie liczony zgodnie z terminem złożenia korekty deklaracji data wpływu),

– zmiana liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości .

Wszelkie zmiany deklaracji dokonuje się w formie pisemnej na obowiązującym druku deklaracji.

Korekty deklaracji może dokonać tylko osoba, na którą jest złożona deklaracja.

Wg stanu na dzień 31.12.2022r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Gilowice oraz ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wygląda następująco:

Liczba osób zameldowanychLiczba osób ujętych w deklaracjiRóżnica pomiędzy meldunkiem a deklaracjami
61635468695*
BIO (własny kompostownik)bez BIO
30732395

* różnica w ilości 695 osób pomiędzy liczbą osób zameldowanych na stałe na terenie Gminy Gilowice, a ilością osób wykazanych w złożonych przez mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z faktu, iż część z osób zameldowanych na pobyt stały nie zamieszkuje na co dzień na terenie Gminy. Są to m.in.:

– studenci studiów dziennych

– osoby przebywające/ pracujące poza granicami kraju

– osoby pracujące w delegacjach – sporadycznie przebywające w miejscu stałego zameldowania.

Gmina Gilowice na bieżąco prowadzi weryfikacje poprawności złożonych deklaracji.

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z płatnościami za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone są bieżące postępowania egzekucyjne.

Egzekucje zaległości prowadzi Urząd Skarbowy przy współudziale komorników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.