Podpisanie umowy na realizację zadania „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”

Kategoria: INWESTYCJE 2014 - 2020 Dodane: 21.09.2020

Rozpoczynamy realizację zakresu rzeczowego priorytetowego zadania dla naszego samorządu z zakresu: Efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej tj. „Termomodernizację budynku gminnego

– Zespołu Szkół w Gilowicach”

Działając w imieniu Gminy Gilowice podpisałem umowę z Wykonawcą – Firmą INTRAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Komorowskich 22, 34-300 Żywiec(wybranym jako oferta najkorzystniejsza w drodze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego) na wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach”, w ramach projektu którego realizacja objęta jest dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Realizacja zadania rozpocznie się w dniu 24 września i potrwa 12 miesięcy.

Wartość umowy wynosi brutto: 6.052.435,31 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych 31/100) w tym podatek VAT 23%.

Wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 85% Kosztów Kwalifikowanych.

Koordynatorem Projektu ze strony Zamawiającego – Gminy Gilowice jest Agnieszka Cygoń – inspektor Urzędu Gminy Gilowice, a Funkcję Inspektora nadzoru nad realizacją robót będzie pełnił Pan Jarosław Kwak.

W ramach inwestycji planowana jest:

  1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku.
  2. Docieplenia dachu oraz ścian zewnętrznych i cokołów.
  3. Wymiana pokrycia dachowego.

Kolejnym etapem w ramach projektu będzie wykonanie instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz wymiana kotłowni. Etap ten jest obecnie w fazie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyskiwania warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej, co jest dla nas priorytetem w kontekście zamknięcia projektu, uzyskania pożądanych wskaźników rezultatu i utrzymania jego trwałości, przy zachowaniu najlepszych nowoczesnych rozwiązań technicznych.

WÓJT

Krzysztof Okrzesik