Gmina Gilowice realizuje projekt pod tytułem „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” dofinansowany ze środków UE

Kategoria: INWESTYCJE 2014 - 2020 Dodane: 17.03.2020

INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU

________________________________________________________

pt.: „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka

poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice”

            Gmina Gilowice (powiat: żywiecki, województwo: śląskie) realizuje projekt pod tytułem:

” Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka

poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: V.

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

dla działania: 5.4.

Ochrona różnorodności biologicznej

dla poddziałania: 5.4.3.

Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

            W ramach projektu przeprowadzone zostanie szereg prac mających na celu wzmocnienie ochrony bioróżnorodności poprzez wzrost obszarów chronionych oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Informacja i promocja znajduje się w załączniku.