INICJATYWA SOŁECKA W 2023 roku

Kategoria: Inicjatywa sołecka Dodane: 31.10.2023

Gmina Gilowice zakończyła realizację zadania pod nazwą
„ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁCE REKREACYJNEJ W RYCHWAŁDZIE”
objęte pomocą finansową w formie dotacji celowej udzielonej Gminie Gilowice
w wysokości 100 000,00 zł ( słownie złotych: sto tysięcy 00/100) w ramach
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 na podstawie umowy
Nr CRU WSL-2819/TW/2023 z dnia 22.06.2023 r.
W ramach zrealizowanego zadania na działce o numerze ewid. 2350 położonej
w sołectwie Rychwałd, stanowiącej własność Gminy Gilowice został zagospodarowany teren
poprzez realizację zakresu rzeczowego :

 1. Roboty ziemne – niwelacja terenu (pod utwardzenie i pod elementy placu zabaw).
 2. Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej,
 3. Plantowanie terenu i zasianie trawy/uzupełnienie żwirkiem lub piaskiem stref
  ochronnych placu zabaw
 4. Wyposażenie terenu w nowe certyfikowane urządzenia placu zabaw tj.:
 • linarium,
 • system modułowy – domek dla dzieci,
 • tablice do rysowania kredą
 • zestaw do street workout’u)
 1. Wyposażenie terenu w elementy małej architektura ( ławki, kosz na śmieci,
  regulamin)
 2. Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nowe nasadzenia (wieloletnie).
  Zdanie zostało zrealizowane przy udziale zaangażowania środków własnych
  pochodzących z Funduszu Sołeckiego sołectwa Rychwałd na 2023 r.
  Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy warunków życia
  mieszkańców poprzez Zagospodarowanie terenu na działce mi stworzenie miejsca do
  integracji społecznej, rekreacji i edukacji w sołectwie Rychwałd.
  Zapraszamy mieszkańców i turystów
  do skorzystania z nowego miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rychwałd
  WÓJT GMINY GILOWICE
  Krzysztof Okrzesik