We wrześniu odbędą się spotkania, na których mieszkańcy, jak co roku, zdecydują o przeznaczeniu środków sołeckich na 2024 rok.

Kategoria: Aktualności Dodane: 02.08.2023

Do rozdysponowania będzie łącznie kwota 124.920,40 zł

62.460,20 zł – środki przypadające na sołectwo Gilowice

62.460,20 zł – środki przypadające na sołectwo Rychwałd

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw Gminy Gilowice. O przeznaczeniu określonej kwoty decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Podejmowane przez mieszkańców przedsięwzięcia muszą spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gilowice.

Nad każdym przedsięwzięciem debatują mieszkańcy danego sołectwa, którzy są uprawnieni do głosowania – mają status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnienie do głosowania na danym terenie, uczestnicząc w zebraniu sołeckim.

Spośród zgłoszonych wniosków, mieszkańcy na zebraniu wiejskim poprzez głosowanie dokonają wyboru planowanej do realizacji inwestycji.

Kto, jak, kiedy i gdzie zgłasza wniosek?

Wniosek na zadanie, które należy sfinansować z funduszu, składa się na zebraniu. Może go złożyć sam sołtys, rada sołecka albo co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).

Pamiętajmy, aby kierować się zasadą oszczędności, gospodarności i celowości.

Zebranie wiejskie w Rychwałdzie planowane jest na dzień 03.09.2023 r. natomiast zebranie w Gilowicach na dzień 24.09.2023 r.

Wnioski o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego na rok 2024 można składać w Urzędzie Gminy Gilowice lub u Sołtysów najpóźniej na 1 dzień przed planowanym zebraniem.