POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU REALIZUJE PROJEKT PN: „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻYWCU”

Kategoria: Aktualności Dodane: 03.08.2023

Cel projektu: Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób pozostających bez pracy,
zarejestrowanych w PUP w Żywcu jako bezrobotni, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego
2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)
Priorytet: FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy
Działanie: FESL.05.01-Aktywizacja zawodowa poprzez PUP
Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.
Cel projektu: Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób pozostających bez pracy,
zarejestrowanych w PUP w Żywcu jako bezrobotni, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Grupa docelowa: Osoby bezrobotne, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 60 lat (kobiety) i 65
(mężczyźni) w szczególności:
a) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 kobiety
 osoby starsze w wieku 50 lat i więcej;
 osoby z niepełnosprawnościami;
 osoby długotrwale bezrobotne;
 osoby o niskich kwalifikacjach.
b) osoby młode w wieku 18-29 lat, zwłaszcza: z grupy NEET, samotnie wychowujące dzieci,
opuszczające pieczę zastępczą, pochodzenia migranckiego.
Osobą z kategorii NEET jest osoba, która:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje
  obowiązek szkolny lub nauki);
 • nie szkoli się ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
  uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
  wykonywania pracy i nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków
  publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
  Udział wszystkich osób młodych (18-29 lat) w formie wsparcia poprzedzi ocena umiejętności
  cyfrowych oraz w razie potrzeby uzupełnienie poziomu kompetencji.
  Projekt zakłada wsparcie dla wszystkich uczestników w postaci przygotowania lub zaktualizowania
  IPD i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie
  danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi formami wsparcia w ramach projektu.
  W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
   przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
   refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska;
   staże;
   bony szkoleniowy;
   szkolenia z zakresu umiejętności niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki;
   bony na zasiedlenie.
  Wartość projektu: 7 107 417,45 zł w tym UE 6 041 304,83 zł.
  Bieżące informacje dot. ww. projektu umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu pod adresem:
  http://zywiec.praca.gov.pl w zakładce Aktualności i zakładce rynek pracy/programy i projekty urzędu.
  Informacje można również uzyskać u specjalistów ds. programów – tel. 33 475 75 26.