OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Kategoria: Aktualności Dodane: 31.10.2023

Wójt Gminy Gilowice informuje, że

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 30.10.2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Wójt Gminy Gilowice informuje, że Gmina Gilowice planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Gilowice, prosi osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie w terminie do dnia 9.11.2023 roku(decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania stanowiącego załącznik do informacji osobiście lub elektronicznie do

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach, 34-322 Gilowice, ul. Strażacka 2, w godzinach:

poniedziałek od 700– do1600,
wtorek, środa, czwartek od 700– do1500,
piątek od 700– do 1400.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 338653556w w dniach i godzinach wskazanych powyżej.

Niniejsze informacje maja posłużyć do opracowania  diagnozy potrzeb oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Linki:

Ogłoszenie o naborze: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30.10.2023-1698671211.pdf

Program: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf