OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Kategoria: Aktualności Dodane: 20.04.2023

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT,

którego przedmiotem jest wyłonienie podmiotów (operatora) realizujących zadania publiczne

Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3,

W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 4 PKT 1-32Ustawyz dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812. ze zm.)

WÓJT GMINY GILOWICE OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gilowice w roku 2023

Konkurs Nr 2 – z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32;

dla zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zarządzenie w sprawie konkursu

2. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

3. WZORY DRUKÓW