Nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Kategoria: Aktualności Dodane: 07.02.2022
Informacja - obrazek zastępczy

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy Gilowice w 2022 roku. 

Wójt Gminy Gilowice uprzejmie informuje, że Gmina Gilowice zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice” w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych posiadających wyroby zawierające azbest i planujących ich usunięcie w 2022 roku.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące:
– demontażu wyrobów zawierających azbest,
– zbierania wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych,
– transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

zakwalifikowanych do I stopnia pilności usunięcia.

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2022r. proszone są o złożenie stosownego wniosku wraz załącznikami oraz kolorową dokumentacją fotograficzną obiektu/zdemontowanych wyrobów azbestowych w nieprzekraczalnym terminie do 08 kwietnia 2022r.

Formularze wniosku są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Gilowice przy ul. Krakowskiej 40, na stronie internetowej www.gilowice.pl (zakładka Gospodarka Odpadami) oraz www.bip.gilowice.pl.

Wnioski złożone po ww. terminie oraz wnioski niekompletne (nie zawierające wszystkich wymaganych danych i załączników) nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dot. naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy Gilowice w 2022r. można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gilowice przy ul. Krakowskiej 40, IIIp. pok 26, tel. 33 860 61 66, mail ltomaszek@gilowice.pl .

UWAGA: Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji oraz materiałów niezbędnych do spakowania/przechowywania zdemontowanych wyrobów azbestowych są po stronie właściciela nieruchomości.

Wójt Gminy Gilowice
Krzysztof Okrzesik