INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Kategoria: Aktualności Dodane: 09.02.2024

W związku z oświadczeniem złożonym przez Wójta Gminy Gilowice o przyjęciu środków na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informujemy o rozpoczęciu naboru Uczestników do Programu, zamieszkujących na terenie Gminy Gilowice w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 I. INFORMACJE O PROGRAMIE

Adresaci Programu

Program adresowany jest  do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad w/w osobami, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa  w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek  i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Gilowice mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika programu, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku z osobą z niepełnosprawnością.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi  wymagane jest także:

  • zaświadczenie o niekaralności;
  • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  • pisemna akceptacja osoby opiekuna ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
    z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W razie wątpliwości, informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach wskazani w niniejszym ogłoszeniu.

 II. ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 16 lutego 2024 roku.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących jednocześnie przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami dlatego zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru godzinowego jak i okresu przyznania usług, celem zwiększenia jej dostępności dla wnioskodawców.

Jednocześnie zastrzega się, iż w przypadku nadmiernej ilości wniosków uniemożliwiającej przyznanie opieki wytchnieniowej wszystkim wnioskodawcom, decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji w wyżej wskazanym terminie zakłada się dalszą kwalifikację osób do udziału w programie z listy rezerwowej.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane w następujący sposób:
• osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach 34‑322 Gilowice ul. Strażacka 2 pok. 1od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka tj:
poniedziałek 7:00- 16:00,
wtorek, środa, czwartek 7:00- 15:00,
piątek 7:00- 14:00,

• za pomocą poczty tradycyjnej – przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do GOPS).
• drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
1. Zalacznik-nr-7_karta_zgloszenia_do_programu,
2. Zalacznik-nr-12_klauzula_rodo -podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie oraz dorosłą osobę niepełnosprawną lub opiekuna prawnego,
3. kaluzula_RODO_GOPS_osoba opiekowana i opiekująca -podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie oraz dorosłą osobę niepełnosprawną lub opiekuna prawnego,
4. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan/fotokopia) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci), orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

III. INFORMACJE DODATKOWE

Realizacja Programu rozpocznie się po podpisaniu umowy pomiędzy Wójtem Gminy Gilowice i Wojewodą Śląskim.

Wyjaśnień i informacji dotyczących programu, w tym ewentualnych problemów dotyczących naboru w ramach niniejszego ogłoszenia, udzielają pracownicy ośrodka: Anna Habdas, lub pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów opiekuńczych, pod nr tel. 33 8653556 w godzinach pracy jednostki.