Dodatek osłonowy 2024 r.

Kategoria: Aktualności Dodane: 19.02.2024

Dodatek osłonowy

Od stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gilowicach, tel. 33 8653556 lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dla kogo dodatek osłonowy 2024? Wszystko zależy od dochodów.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021r ( Dz.U z 2023r. poz 759 ze zm.) o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom za okres od 1 stycznia 2024r do dnia 30 czerwca 2024r., i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024r do dnia 30 czerwca 2024r złożone po 30 kwietnia 2024r pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wysokość dodatku.

  • 228,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 343,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 486,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 657,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 286,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 429,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych
  • 607,75 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 822,25 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.