Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, kocioł olejowy)

Kategoria: Aktualności Dodane: 26.09.2022

Kryterium dochodowe

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Uwaga!

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczegółowe informacje na temat wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje w przypadku otrzymania dodatku węglowego.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca
  i gospodarująca
 • Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące
  i gospodarujące.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Jeśli we wniosku zostanie podany adres e-mail, rozstrzygnięcie zostanie wysłane na ten adres e-mail.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja
o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie zostanie wysłana. W takim przypadku zostanie wykonany tylko przelew środków na wskazaną we wniosku formę wypłaty.    

Osoby, które nie podały adresu email mają możliwość osobistego odebrania  informacji
o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gilowicach, 34-322 Gilowice ul. Strażacka 2 w godzinach pracy Ośrodka oraz online przez e-PUAP

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 338653556, 513186391 lub osobiście w GOPS w Gilowicach w godzinach pracy ośrodka.

 • Poniedziałek 7:00 – 16:00,
 • Wtorek – czwartek 7:00 – 15:00,
 • Piątek 7:00 – 14:00.

W załączeniu druk wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.