Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy Gilowice w 2023 roku

Kategoria: Aktualności Dodane: 15.02.2023

Wójt Gminy Gilowice uprzejmie informuje, że Gmina Gilowice zamierza wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice” w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych posiadających wyroby zawierające azbest i planujących ich usunięcie w 2023 roku.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące:

– demontażu wyrobów zawierających azbest,

– zbierania wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych,

– transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

zakwalifikowanych do I stopnia pilności usunięcia.

W związku z powyższym osoby planujące usunięcie azbestu ze swojej posesji w 2023r. proszone są o złożenie stosownego wniosku wraz załącznikami oraz kolorową dokumentacją fotograficzną obiektu/zdemontowanych wyrobów azbestowych w nieprzekraczalnym terminie

do 07 kwietnia 2023r.

Formularze wniosku są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Gilowice przy ul. Krakowskiej 40, na stronie internetowej www.gilowice.pl (zakładka Gospodarka Odpadami) oraz www.bip.gilowice.pl .

Wnioski złożone po ww. terminie

oraz wnioski niekompletne (nie zawierające wszystkich wymaganych danych i załączników)

nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dot. naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie Gminy Gilowice w 2022r. można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gilowice przy ul. Krakowskiej 40, IIIp. pok 26, tel. 33 860 61 66, mail ltomaszek@gilowice.pl .

UWAGA: Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji oraz materiałów niezbędnych do spakowania/przechowywania zdemontowanych wyrobów azbestowych są po stronie właściciela nieruchomości.

Wójt Gminy Gilowice

Krzysztof Okrzesik