Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie Atrakcyjna przestrzeń publiczna.

Kategoria: Aktualności Dodane: 04.04.2022
LGD

Uprzejmie informujemy, iż został głoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2022 na przedsięwzięcie Atrakcyjna przestrzeń publiczna.

Termin składania wniosków od 25 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r.

Wsparcie ma formę REFUNDACJI.

Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:

1)     nie wyższej niż 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. b i c oraz pkt 3;

2)     nie wyższej niż 95 % – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz 4–8;

3)     nie wyższej niż 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 500 000 złotych na jednego beneficjenta z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych. Przy czym w ramach III kryterium Poziom wnioskowanej kwoty pomocypreferowane są operacje, których kwota dofinansowania nie przekracza 150 000 zł.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/496-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2022-atrakcyjna-przestrzen-publiczna

Zapraszamy na indywidualne konsultacje wniosków!